Сектор за рад и запошљавање

У Сектору за рад и запошљавање образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за рад и запошљавање.

У Одељењу за рад и запошљавање обављају се послови који се односе на праћење примене прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; предлагање измена и допуна прописа из ових области за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Покрајинску владу; праћење стања и кретања на тржишту рада; спровођења мера активне политике запошљавања у складу са законом, Акционим планом и Стратегијом запошљавања Републике као и прећење реализације мера, реализацију антидискриминационе политике у области запошљавања и рада; праћење, подстицање и креирање запошљавања особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; предузимање мера за подстицање запошљавања на територији Покрајине; праћење и примена ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињавање извештаја о њиховој примени; сарадњу са међународним, регионалним и домаћим органима и организацијама у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; пружање стручне и административно-техничке подршке Покрајинском савету за запошљавање, Покрајинском савету за безбедност и заштиту на раду и Покрајинском социјално-економском савету; обављање активности у циљу развоја трипартитног социјалног дијалога у Покрајини; предузимање активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; иницирање активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства са нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; подизање свести о предностима и користи развијеног социјалног дијалога кроз константно информисање јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарадња са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и невладиним организацијама; учествовање у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; развоја културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; сарадња са Покрајинским јавним правобранилаштвом Војводине и обављање осталих послова по налогу секретара и непосредних руководилаца.

September 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates