Сектор за правне и материјално-финансијске послове

У Сектору за правне и материјално-финансијске послове образоване су две уже унутрашње јединице – одељења: Одељење за правне послове и Одељење за  материјално-финансијске послове.

У Одељењу за правне послове обављају се опште правни, управни, студијско-аналитички и стручно-оперативни послови, као и други послови који се односе на стручну припрему аката за седнице Покрајинске владе и радних тела, односно обраду предлога покрајинских уредби, одлука и других општих аката које доноси Покрајинска влада; припрему информација за давање сагласности Покрајинске владе у области привреде, рада и запошљавања, туризма и регионално-привредне сарадње, предузетништва, занатства и инспекцијског надзора, израду предлога плана активне политике запошљавања у Аутономној покрајини Војводина (у даљем тексту: Покрајина) и реализацију мера активне политике запошљавања у Покрајини; припремање одлука о оснивању организација од интереса за Покрајину у наведеним областима; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских аката у области привреде и туризма; давање упутстава и мишљења за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; спровођење јавних набавки;сарадња са Покрајинским јавним правобранилаштвом Војводине, праћење рада савета, комисија и других радних тела Секретаријата; припрема аката за субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти; сарадња са другим републичким и покрајинским органима, органима јединица локалне самуправе и другим институцијама и организацијама; поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; послови везани за односе са јавношћу; припремање и организовање штампања билтена, публикација и пропагандног материјала за презентације Секретаријата и привредних потенцијала Покрајине у земљи и иностранству; сачињавање записника и закључака са састанака Секретаријата; обављање стручних, оперативних и административних послова; послови евидентирања, ажурирања, архивирања и експедиције документације;

У Одељењу за материјално-финансијске послове обављају се материјално-финансијски послови за потребе Секретаријата и са њима повезани студијско-аналитички, рачуноводствени и административни послови, који се односе на: израду предлога буџета Секретаријата, годишњег финансијског плана Секретаријата, кварталних планова и извештаја о извршењу финансијских планова Секретаријата; реализација приспелих финансијских обавеза у Секретаријату и други материјално-финансијски послови. У Сектору за правне и материјално-финансијске послове обављају се и други опште правни, материјално-финансијски и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.

August 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates