Сектор за привреду

У Сектору за привреду образоване су две уже унутрашње јединице: Одељење за индустрију и телекомуникације, Одељење за предузетништво и занатство.

У Одељењу за индустрију и телекомуникације обављају се послови који се односе на послове праћења укупног привредног развоја и кретања у индустријској производњи као и појединачно по гранама у индустријској области; учествовање у остваривању процеса реструктуирања и ревиталитзације у предузећима; пружања информативних, консултантских и других услуга у областима стандардизације, сертификације и оцењивања усаглашености производа којима се задовољавају потребе малих и средњих предузећа у тој области; увођење система квалитета, стандардизације и сертификације индуструијских производа; праћење и реализација пројеката у складу са Стратегијом програма привредног развоја АП Војводине; управљање и рад на реализацији Пројекта ''Најбоље из Војводине''; додела подстицајних и других средстава намењених развоју привреде и стварању индустријских паркова; учешће у припреми нацрта закона и других подзконских аката из области индустрије и телекомуникација; припремање предлога одлука и других општих аката Покрајинске владе и Скупштине; предлагање доношења плана и програма равномерног привредног развоја Покрајине у складу са Планом развоја Републике Србије; припремање анализа, извештаја, информација и стручних мишљења из области индустрије; послови из области телекомуникација; учествовање у утверђивању политике развоја у области телекомуникација; доношења Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији; плана намене радио фреквенцијских опсега и плана расподеле радио фреквенција; праћење промене закона и других прописа из области  телекомуникација, учествовање у изради републичких и покрајинских прописа у овим областима; давање стручних мишљења за израду анализа, извештаја и информација из ових области; сарадању са привредним субјектима, републичким и покрајинским органима који доносе план и стратегију развоја  телекомуникација; обављају се послови који се односе на праћење и анализирање кретање у области трговине и услуга, цена и трошкова живота; анализирање утицаја економске политике на функционисање тржишта и односе понуде и тражње; промет роба и услуга у промету роба; заштите потрошача; сарадње са удружењима потрошача; учествовање у припреми републичких закона, других прописа и подзаконских аката; остваривање срадње са осталим секторима у Секретаријату,праћење и реализацију пројеката из ових области, давање стручних предлога из ових области и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.

У Одељењу за предузетништво и занатство обављају се послови који се односе на студијско-аналитичко праћење текућих привредних кретања; припрему програма мера и програма развоја предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава; праћење остваривања програма и предлагање мера за њихово спровођење; припремање одлука и општих аката за Скупштину и Покрајинску владу у области предузетништва; подстицај развоја предузетништва; израду, праћења и реализацију пројеката из области предузетништва; утврђивање старих заната својствени подручју Покрајине и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој; израду планова, информација и извештаја из области бизнис инкубатора, индустријских паркова и кластера и врши њихову промоцију; сарадњу са органима локалне самоуправе и другим субјектима и учесницима у области предузетништва; припремање анализа, извештаја информација и стручних мишљења из области предузетништва; координацију са осталим секторима у Секретаријату; сарадњу са осталим покрајинским и републичким органима и обављање осталих послова по налогу секретара и непосредних руководилаца.

October 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates