Линкови

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Влада Републике Србије

Министарство спољњих послова

Министарство унутрашњих послова

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство рударства и енергетике

Министарство правде

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Министарство одбране

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство здравља

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Министарство омладине и спорта

Министарство културе и информисања

 

Народна Скупштина Републике Србије

 

КАНЦЕЛАРИЈЕ И УПРАВЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Канцеларија за европске интеграције

Канцеларија за управљање јавним улагањима

Канцеларија за Косово и Метохију

Канцеларија за људска и мањинска права

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону

Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска влада

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Покрајински секретаријат за здравство

Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

 

ОСТАЛИ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАНИ

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Фонд за подршку инвестиција у Војводини

Транспарентност Буџета АП Војводине

Управа за капитална улагања

Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

БСЦ Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

Завод за равноправност полова

Покрајинско јавно правобранилашто Војводине

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

База надлежности, делокруга и овлашћења АП Војводине

Услуге

Поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

Информација од јавног значаја 

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

 

Захтев 

Тражилац информације од јавног значаја подноси писмени захтев Покрајинском секретаријату за привреду и туризам за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. У захтеву тражилац такође треба да наведе у ком облику жели да му се траженеинформације издају.Тражилац не мора навести разлоге за захтев.Ако ако захтев није уредан,овлашћено лице Покрајинског секретаријата за привреду и туризам дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да тенедостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не можепоступати, Покрајински секретаријат за привреду и туризам донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

 

Поступање по захтеву 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који сесаопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију ипримењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је прописао Образац за подношење захтева (у прилогу), али ће размотрити и захтев којиније сачињен на том Обрасцу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или му упути копију тог документа. Копија документаје упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Управе за заједничке послове покрајинских органа.

Ако Покрајински секретаријат за привреду и туризам није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ којисадржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужанје да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужиод 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију.

Ако Покрајински секретаријат за привреду и туризам назахтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информацијеод јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

 

Увид у документацију 

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи траженуинформацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, Покрајински секретаријат за привреду и туризам неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако Покрајински секретаријат за привреду и туризам одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, даму стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средствакоја може изјавити против таквог решења.

 

Упућивање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могудоставити путем електронске поште, телефакса или путем поштанске службе наадресу: 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад

Република Србија

или предати непосредно Пријемној канцеларији (Писарница) Управе за заједничке пословепокрајинских органа, Нови Сад, улица Бановински пролаз.

 

Информатор о раду 

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за привреду и туризамсачињен је и објављен у складуса чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду иобјављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр.68/10).

Информатор се у електронској верзији налази на сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на веб адреси,www.spriv.vojvodina.gov.rs, а штампана копија Информатора се може набавити упросторијама Секретаријата.

За тачност и потпуност података које садржи Информатор одговорно лице је Иван Ђоковић, покрајински секретар.

Лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Соња Бабић - Вејновић

Телефон: + 381 (0)21 487 4488

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ОБРАЗАЦ - ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ОБРАЗАЦ - ЖАЛБА ЗА НЕПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ

ОБРАЗАЦ - ЖАЛБА ПРОТИВ ДОНЕТОГ РЕШЕЊА

October 2019
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2019 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates