Надлежности и обавезе

У Секретаријату, као основне унутрашње јединице, образују се сектори:

1.    Сектор за правне и материјално-финансијске послове
2.    Сектор за привреду
3.    Сектор за рад и запошљавање
4.    Сектор за туризам и регионално - привредну сарадњу

 

ПРИКАЗ РАДНИХ МЕСТА                                                                     

Приказ радних места службеника на положају:

 

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих радних места

Број

запослених

1.        

Подсекретар

1

1

2.        

Помоћник покрајинског секретара

4

4

 

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:

 

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих радних места

Број

запослених

1.        

Виши саветник

4

4

2.        

Самостални саветник

8

8

3.        

Саветник

20

24

4.        

Млађи саветник

1

1

 

Приказ броја радних места намештеника:

 

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих радних места

Број

запослених

1.

Намештеник

3

3

 

 У К У П Н О:

 

41

45

 

Покрајински секретар за привреду и туризам је члан Покрајинске владе задужен за руковођење Секретаријатом. Покрајински секретар може имати заменика који га замењује и помаже у оквиру облашћења које му он одреди. У случају дуже спречености покрајинског секретара, што треба да констатује Покрајинска влада, заменик замењује одсутног покрајинског секретара и има сва овлашћења покрајинског секретара. Покрајински секретар може овластити заменика покрајинског секретара да присуствује и учествује у раду на седницама Покрајинске владе, без права гласа.

Покрајински секретар има подсекретара. Подсекретар  је службеник на положају у првој групи. Подсекретар помаже покрајинском секретару у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим пословима и у усклађивању рада унутрашњих јединица Секретаријата, те сарађује са другим органима.

Радом сектора руководи помоћник покрајинског секретара као службеник на положају у другој групи. Помоћник има овлашћења и одговорност за обављање најсложенијих послова из делокруга Сектора којим руководи, за планирање, организовање, усмеравање и надзор над обављањем послова, као и за законито и благовремено обављање послова. Помоћник  одговара Покрајинском  секретару за свој рад и за рад Сектора којим руководи.

Радом одељења руководи начелник одељења. Радом одсека руководи шеф одсека. За свој рад начелник одељења и шеф одсека одговара покрајинском секретару и помоћнику који руководи сектором у коме је образована та ужа унутрашња јединица.

За извршавање послова који захтевају заједнички рад запослених из различитих организационих јединица у Секретаријату или заједнички рад са другим покрајинским органима, организацијама, службама или дирекцијама, покрајински секретар може образовати стручне комисије и радне групе.

 

УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ - СЕКТОРИ:

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

  У Сектору за правне и материјално-финансијске пословеобразоване су две уже унутрашње јединице : Одсек за правне послове и Одељење за  материјално-финансијске послове.

 У Одсеку за правне  послове обављају се опште правни, управни, студијско-аналитички и стручно-оперативни послови, као и други послови који се односе на стручну припрему аката за седнице Покрајинске владе и радних тела, предлагање измена и допуна прописа из области привреде, туризма, запошљавања за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Покрајинску владу; припрема информација за давање сагласности Покрајинске владе; израда општих и појединачних аката; припрема и израда кадровског плана Секретаријата; припрема акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, припремање одлука о оснивању организација од интереса за Покрајину у наведеним областима; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских аката у области привреде и туризма; спровођење јавних набавки; сарадња са Правобранилаштвом Аутономне покрајине Војводине, праћење рада савета, комисија и других радних тела Секретаријата; сарадња са другим републичким и покрајинским органима, службама и организацијама, органима јединица локалне самуправе и другим институцијама и организацијама; поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; послови везани за односе са јавношћу; припремање и организовање штампања билтена, публикација и пропагандног материјала за презентације Секретаријата и привредних потенцијала Покрајине у земљи и иностранству; сачињавање записника и закључака са састанака Секретаријата; обављање стручних, оперативних и административних послова; други послови по налогу Покрајинског секретараи непосредног руководиоца.

 У Одељењу за материјално-финансијске пословеобављају се материјално-финансијски послови за потребе Секретаријата и са њима повезани студијско-аналитички, рачуноводствени и административни послови, који се односе на: израду предлога буџета Секретаријата, годишњег финансијског плана Секретаријата, кварталних планова и извештаја о извршењу финансијских планова Секретаријата; учествовање у изради и праћењу плана  јавних набавки  за Секретаријат; извршење свих плаћања и уговорних обавеза; израда решења и захтева за плаћање; реализација приспелих финансијских обавеза у Секретаријату и други материјално-финансијски послови.

 У Сектору за правне и материјално-финансијске послове обављају се и други опште правни, материјално-финансијски и други послови по налогу Покрајинског секретараи непосредног руководиоца.

 

СЕКТОР ЗА ПРИВРЕДУ

 У Сектору за привреду образована је једна ужа унутрашња јединица: Одељење за привреду и телекомуникације.

  У Одељењу за  привреду и телекомуникације обављају се послови који се односе на студијско-аналитичко праћење текућих привредних кретања; припрему програма мера и програма развоја привреде и предузетништва; праћење остваривања програма и предлагање мера за њихово спровођење; припремање одлука и општих аката за Скупштину и Покрајинску владу у области  привреде и предузетништва; праћење кластер организација и инкубатор центара; припрема текст правилника и конкурса за подстицај развоја привреде и предузетништва; израду, праћења и реализацију пројеката из области привреде и предузетништва; израду планова, информација и извештаја из области бизнис инкубатора, индустријских паркова и кластера;  примену Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом на територији Покрајине и информише Покрајинска влада о кретању запослености, незапослености и одрживости на послу особа са инвалидитетом, управљање и рад на реализацији Пројекта ''Најбоље из Војводине''; утврђивање старих заната својствени подручју Покрајине и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој сарадњу са органима локалне самоуправе и другим субјектима и учесницима у области привреде и предузетништва; учествовање у припреми аката у области развоја телекомуникација, учествовање у  доношењу Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији, плана намене радио фреквенцијских опсега и плана расподеле радио фреквенција; праћење промене закона и других прописа из области  телекомуникација, давање стручних мишљења за израду анализа, извештаја и информација из ових области; сарадња са привредним субјектима, републичким и покрајинским органима који доносе план и стратегију развоја телекомуникација; припремање анализа, извештаја информација и стручних мишљења из области привреде и предузетништва; координацију са осталим секторима у Секретаријату; праћење рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине; сарадња са осталим покрајинским и републичким органима и обављање осталих послова по налогу Покрајинског секретара и непосредног  руководиоца.

 

СЕКТОР ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ

 У Сектору за рад и запошљавање образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за рад и запошљавање.

 УОдељењу за рад и запошљавањеобављају се послови који се односе на праћење примене прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; праћење стања и кретања на тржишту рада; спровођења мера активне политике запошљавања у складу са законом, Акционим планом и Стратегијом запошљавања Републике као и прећење реализације мера, реализацију антидискриминационе политике у области запошљавања и рада; предузимање мера за подстицање запошљавања на територији Покрајине; израда предлога плана активне политике запошљавања у Аутономној покрајини Војводина (у даљем тексту: Покрајина) и реализацију мера активне политике запошљавања у Покрајини; сарадњу са међународним, регионалним и домаћим органима и организацијама у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; пружање стручне и административно-техничке подршке Покрајинском савету за запошљавање, Покрајинском социјално-економском савету и другим саветима из ове области; обављање активности у циљу развоја трипартитног социјалног дијалога у Покрајини; предузимање активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; подизање свести о предностима и користи развијеног социјалног дијалога кроз константно информисање јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарадња са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и невладиним организацијама; учествовање у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; развоја културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; сачињавање текста конкурса у овој области; сарадња са Правобранилаштвом Аутономне покрајине Војводине и давање инструкција за поступање у судским поступцима, обављање осталих послова по налогу Покрајинског  секретара и непосредног  руководиоца.

 

СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И РЕГИОНАЛНО-ПРИВРЕДНУ САРАДЊУ

 У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу образоване су две уже унутрашње јединице: Одсек за туризам и привредне манифестације и   Одељење за туризам и регионално-привредну сарадњу.

 У Одсеку за туризам и привредне манифестације обављају се студијско-аналитички,  и стручно-оперативни послови, као и други послови који се односе на стручну припрему аката за седнице Покрајинске владе и радних тела из области регионалне сарадње; обављају се послови који се односе на припрему и реализацију развојних планова и програма у области туризма; израду предлога одлука, предлога решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина у области туризма и регионално-привредне сарадње; предлагање акта у вези планирања програма и пројеката на апликације за средства фондова Европске уније, донације и других облика развојне помоћи у области туризма; предлагање акта у вези планирања програма и пројеката на апликације за средства домаћих фондова; праћење и израда прописа који регулишу ову област; праћење Програма развоја туризма АПВ и Стратегије развоја туризма Србије,анализирање кретања и појава на тржишту;  обављање сложених студијско-аналитичких послова који се односе на припрему програма у остваривању регионалне сарадње; праћење реализације пројеката који се спроводе у оквиру потписаних споразума о регионалној сарадњи; остваривање сарадње са осталим секторима у Секретаријату, републичким и покрајинским органима;праћење рада Туристичке организације Војводине, обавља послове који се односе на сарадњу са одговарајућим институцијама у области туризма, сарадње са развојним агенцијама, републичким и покрајинским органима, сарадње са привредним друштвима; учешће на организованим едукативним семинарима; праћење и подршка манифестацијама у области туризма, израду конкурса, стручних анализа, извештаја и информација у области туризма; израду стручних анализа, извештаја и информација везаних за специфичне облике туризма; и други послови по налогу Покрајинског секретара и непосредног руководиоца.

  У Одељењу за туризам и регионално-привредну сарадњу обављају се послови који се односе на припрему и реализацију развојних планова и програма туризма; израђује предлог одлука, предлог решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлагање акта у вези планирања развоја регионалне сарадње ; праћење прописа који регулишу ову област; анализирање кретања и појава на тржишту; остваривање сарадње са осталим секторима у Секретаријату, републичким и покрајинским органима; предлагање аката којима се уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; израда предлога  аката за оснивање бања и лечилишта на територији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; организовање полагања стручног испита за локалног туристичког водича и туристичких пратиоца за подручје Покрајине; укључивање  члана комисије за категоризацију угоститељских објеката; послови у области остваривања и унапређења развоја са земљама у окружењу и са другим европским регионима; праћења и анализирања стања спољно-трговинске размене са овим земљама и предлагања мера за унапређење и подстицање регионално-привредне сарадње; израђивања документа, протокола и меморандума који се односе на привредну сарадњу Покрајине и региона; сарадње са развојним агенцијама; праћења регулативе из области економских односа са иностранством; иницирања измене прописа у овим областима; припремања предлога одлука за Покрајинску владу и Скупштину; организовање сајамских и привредних манифестација, промоција и наступа Секретаријата и војвођанске привреде на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностанству; вршење реализације активности у делу субвенционисања малих и средњих предузећа и туристичких организација за наступе на сајмовима; организовња едукативних семинара; остваривање сарадње са привредним друштвима и сајамским центрима; предлагање аката у складу са законом за уређење сајмова и других привредних манифестација од покрајинског значаја; предлагање аката за оснивање, категоризацију и начин рада сајамских центара; предлагање мреже сајамских и других привредних манифестација на територији Покрајине; израда конкурса,стручних анализа, извештаја и информација и други послови по налогу Покрајинског секретара и непосредног  руководиоца.

September 2022
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates