Надлежности и обавезе

У Секретаријату, као основне унутрашње јединице, образују се сектори:

1.    Сектор за правне и материјално-финансијске послове
2.    Сектор за привреду
3.    Сектор за рад и запошљавање
4.    Сектор за туризам и регионално - привредну сарадњу

У Секретаријату се образује Одсек за инспекцијски надзор, као ужа унутрашња јединица ван сектора.У Сектору за правне и материјално-финансијске послове образоване су две уже унутрашње јединице – одељења: Одељење за правне послове и Одељење за  материјално-финансијске послове.
У Одељењу за правне послове обављају се опште правни, управни, студијско-аналитички и стручно-оперативни послови, као и други послови који се односе на стручну припрему аката за седнице Покрајинске владе и радних тела, односно обраду предлога покрајинских уредби, одлука и других општих аката које доноси Покрајинска влада; припрему информација за давање сагласности Покрајинске владе у области привреде, рада и запошљавања, туризма и регионално-привредне сарадње, предузетништва, занатства и инспекцијског надзора, израду предлога плана активне политике запошљавања у Аутономној покрајини Војводина (у даљем тексту: Покрајина) и реализацију мера активне политике запошљавања у Покрајини; припремање одлука о оснивању организација од интереса за Покрајину у наведеним областима; давање мишљења на нацрте и предлоге закона и подзаконских аката у области привреде и туризма; давање упутстава и мишљења за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; спровођење јавних набавки;сарадња са Покрајинским јавним правобранилаштвом Војводине, праћење рада савета, комисија и других радних тела Секретаријата; припрема аката за субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти; сарадња са другим републичким и покрајинским органима, органима јединица локалне самуправе и другим институцијама и организацијама; поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; послови везани за односе са јавношћу; припремање и организовање штампања билтена, публикација и пропагандног материјала за презентације Секретаријата и привредних потенцијала Покрајине у земљи и иностранству; сачињавање записника и закључака са састанака Секретаријата; обављање стручних, оперативних и административних послова; послови евидентирања, ажурирања, архивирања и експедиције документације;
У Одељењу за материјално-финансијске послове обављају се материјално-финансијски послови за потребе Секретаријата и са њима повезани студијско-аналитички, рачуноводствени и административни послови, који се односе на: израду предлога буџета Секретаријата, годишњег финансијског плана Секретаријата, кварталних планова и извештаја о извршењу финансијских планова Секретаријата; реализација приспелих финансијских обавеза у Секретаријату и други материјално-финансијски послови.

У Сектору за правне и материјално-финансијске послове обављају се и други опште правни, материјално-финансијски и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.

У Сектору за привреду образоване су две уже унутрашње јединице: Одељење за индустрију и телекомуникације, Одељење за предузетништво и занатство.
У Одељењу за индустрију и телекомуникације обављају се послови који се односе на послове праћења укупног привредног развоја и кретања у индустријској производњи као и појединачно по гранама у индустријској области; учествовање у остваривању процеса реструктуирања и ревиталитзације у предузећима; пружања информативних, консултантских и других услуга у областима стандардизације, сертификације и оцењивања усаглашености производа којима се задовољавају потребе малих и средњих предузећа у тој области; увођење система квалитета, стандардизације и сертификације индуструијских производа; праћење и реализација пројеката у складу са Стратегијом програма привредног развоја АП Војводине; управљање и рад на реализацији Пројекта ''Најбоље из Војводине''; додела подстицајних и других средстава намењених развоју привреде и стварању индустријских паркова; учешће у припреми нацрта закона и других подзконских аката из области индустрије и телекомуникација; припремање предлога одлука и других општих аката Покрајинске владе и Скупштине; предлагање доношења плана и програма равномерног привредног развоја Покрајине у складу са Планом развоја Републике Србије; припремање анализа, извештаја, информација и стручних мишљења из области индустрије; послови из области телекомуникација; учествовање у утверђивању политике развоја у области телекомуникација; доношења Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији; плана намене радио фреквенцијских опсега и плана расподеле радио фреквенција; праћење промене закона и других прописа из области  телекомуникација, учествовање у изради републичких и покрајинских прописа у овим областима; давање стручних мишљења за израду анализа, извештаја и информација из ових области; сарадању са привредним субјектима, републичким и покрајинским органима који доносе план и стратегију развоја  телекомуникација; обављају се послови који се односе на праћење и анализирање кретање у области трговине и услуга, цена и трошкова живота; анализирање утицаја економске политике на функционисање тржишта и односе понуде и тражње; промет роба и услуга у промету роба; заштите потрошача; сарадње са удружењима потрошача; учествовање у припреми републичких закона, других прописа и подзаконских аката; остваривање срадње са осталим секторима у Секретаријату,праћење и реализацију пројеката из ових области, давање стручних предлога из ових области и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.
У Одељењу за предузетништво и занатство обављају се послови који се односе на студијско-аналитичко праћење текућих привредних кретања; припрему програма мера и програма развоја предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава; праћење остваривања програма и предлагање мера за њихово спровођење; припремање одлука и општих аката за Скупштину и Покрајинску владу у области предузетништва; подстицај развоја предузетништва; израду, праћења и реализацију пројеката из области предузетништва; утврђивање старих заната својствени подручју Покрајине и утврђивање и обезбеђивање мера за њихово унапређење и развој; израду планова, информација и извештаја из области бизнис инкубатора, индустријских паркова и кластера и врши њихову промоцију; сарадњу са органима локалне самоуправе и другим субјектима и учесницима у области предузетништва; припремање анализа, извештаја информација и стручних мишљења из области предузетништва; координацију са осталим секторима у Секретаријату; сарадњу са осталим покрајинским и републичким органима и обављање осталих послова по налогу секретара и непосредних руководилаца.


У Сектору за рад и запошљавање образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за рад и запошљавање.
У Одељењу за рад и запошљавање обављају се послови који се односе на праћење примене прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; предлагање измена и допуна прописа из ових области за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Покрајинску владу; праћење стања и кретања на тржишту рада; спровођења мера активне политике запошљавања у складу са законом, Акционим планом и Стратегијом запошљавања Републике као и прећење реализације мера, реализацију антидискриминационе политике у области запошљавања и рада; праћење, подстицање и креирање запошљавања особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; предузимање мера за подстицање запошљавања на територији Покрајине; праћење и примена ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињавање извештаја о њиховој примени; сарадњу са међународним, регионалним и домаћим органима и организацијама у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; пружање стручне и административно-техничке подршке Покрајинском савету за запошљавање, Покрајинском савету за безбедност и заштиту на раду и Покрајинском социјално-економском савету; обављање активности у циљу развоја трипартитног социјалног дијалога у Покрајини; предузимање активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; иницирање активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства са нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; подизање свести о предностима и користи развијеног социјалног дијалога кроз константно информисање јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарадња са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и невладиним организацијама; учествовање у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; развоја културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; сарадња са Покрајинским јавним правобранилаштвом Војводине и обављање осталих послова по налогу секретара и непосредних руководилаца.


У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за туризам и регионално-привредну сарадњу
У Одељењу за туризам и регионално-привредну сарадњу обављају се послови који се односе на припрему и реализацију развојних планова и програма туризма; израду и имплементацију пројеката; предлога одлука, предлога решења, информација, извештаја и других аката које усваја Покрајинска влада и Скупштина; предлагање акта у вези планирања и развоја туризма на териотрији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; предлагање Стратегију развоја туризма АП Војводине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, као и програма за њено спровођење; предлагање Влади Републике Србије акта о проглашењу туристичког простора на територији Покрајине; предлагање члана Комисије за категоризацију туристичких места; оснивање и вршење оснивачка права Туристичке организације АП Војводине и других организација за унапређење и развој туризма; праћење и израђивање прописа који регулишу туристичку и угоститељску делатност; анализирање кретања и појава на туристичком тржишту; праћење резултата оствареног домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прихода од туризма; вршење унапређивања туристичке пропаганде и туристичког производа; обављање сложених студиско-аналитичких послова који се односе на припрему програма туристичких подручја орјентисаних ка рецептивном и рекреативном туризму; остваривање срадње са осталим секторима у Секретаријату, републичким и покрајинским органима, Туристичком организацијом Војводине; предлагање аката којима се уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; предлагање аката за оснивање бања и лечилишта на територији Покрајине у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије; организовање полагања стручног испита за локалног туристичког водича и туристичких пратиоца за подручје Покрајине; категоризацију угоститељских објеката; послови у области остваривања и унапређења развоја са земљама у окружењу и са другим европским регионима; праћења и анализирања стања спољно-трговинске размене са овим земљама и предлагања мера за унапређење и подстицање регионално-привредне сарадње са наведеним земљама; праћење реализације привредних пројеката који се спроводе у оквиру потписаних споразума о регионалној сарадњи; израђивања документа, протокола и меморандума који се односе на привредну сарадњу Покрајине и наведене регионе; сарадње са развојним агенцијама; праћења регулативе из области економских односа са иностранством; иницирања измене прописа; припремања предлога одлука за Покрајинску владу и Скупштину;, републичким и покрајинским органима; организовање сајамских и привредних манифестација, промоција и наступа Секретаријата и војвођанске привреде на сајамским и привредним манифестацијама у земљи и иностанству; вршење реализације активности у делу субвенционисања малих и средњих предузећа и туристичких организација за наступе на сајмовима; организовња едукативних семинара; остваривање сарадње са привредним друштвима и сајамским центрима; предлагање аката у складу са законом за уређење сајмова и других привредних манифестација од покрајинског значаја; предлагање аката за оснвиање, категоризацију и начин рада сајамских центара; предлагање мреже сајамских и других привредних манифестација на територији Покрајине; израђивање стручних анализа, извештаја и информација везаних за сарадњу са другим земљама и други послови по налогу Секретара и непосредних руководилаца.


У Одсеку за инспекцијски надзор обављају се послови инспекцијског надзора на територији Покрајине преко инспекцијских органа у складу са законом у области заштите ауторских и сродних права, електронских комуникација, праћење примене прописа у области, ауторских и сродних права, електронских комуникација и давање иницијатива за њихову измену, припрема аката за Скупштину и Покрајинску владу из области инспекцијског надзора из наведених области, сарадња са органима, организацијама и институцијама у вези послова инспекцијског надзора у области  заштите ауторског и  сродних права, електронских комуникација и други послови по налогу Секретара, заменика секретара и подсекретара.

У Секретаријату је систематизовано 39 радних места на којима послове обавља 5 постављених лица и 41 запослено лице.


Преглед  структуре и броја радних места:

Приказ радних места службеника на положају:

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих

радних места

Број

запослених

1.      

Подсекретар

1

1

2.      

Помоћник покрајинског секретара

4

4

  

 Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:

Ред.

бр.

Назив

радног места

Број систематизованих

радних места

Број

запослених

        1.

Виши саветник

5

5

 

        2.

Самостални саветник

9

9

 

        3.

Саветник

17

24

 

        4.

Млађи Саветник

1

1

 

        5.

Виши референт

2

2

 

 

November 2019
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2019 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates