Кабинет

КАБИНЕТ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, члан је Покрајинске владе задужен за руковођење Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам.

Покрајински секретар има заменика, подсекретара и четири помоћника.

 

 

 

 

    др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ
    покрајински секретар за привреду и туризам
    Тел.: 021 487 4610
    Покрајинска влада, 20/II


 

 

 

 

     ПАЛИМИР ТОТ
     заменик покрајинског секретара
     Тел.: 021 487 43 09
     Покрајинска влада, 1/II

 

    

 

 

    СЛАВОЉУБ АРСЕНИЈЕВИЋ
    в.д. подсекретара
    Тел.: 021 487 43 29
    Покрајинска влада, 16/II 

 

МАРИЈАНА ЧЕТОЈЕВИЋ
в.д. помоћника за правне привреду
Тел.: 021 487 46 06
Покрајинска влада, 65а/II

ИЛОНА ПЕЛТ
в.д. помоћника за запошљавање
Тел.: 021 487 44 67
Покрајинска влада, 2/II

МИЛАН ЈАРИЋ
в.д. помоћника за туризам и регионално привредну сарадњу
Тел.: 021 487 41 09
Покрајинска влада, 15/II

 

Опис функција руководилаца, надлежности, обавезе и овлашћења:

ПОДСЕКРЕТАР
Положај у првој групи
Обавља послове организовања и координирања рада унутрашњих јединица; усклађује рад унутрашњих јединица Секретаријата, прати остваривање надлежности Секретаријата, обезбеђује координацију рада организационих јединица, унапређује организацију и методе рада, остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Секретаријата, прати и усклађује активности организационих јединица у поступку усаглашавања прописа,прати  усклађивање општих  и појединачних  аката  са позитивним прописима, прати кадровску структуру запослених ради унапређивања послова из надлежности Секретаријата, унапређује односе према грађанима и правним лицима који се обраћају и обавља друге послове прописане законом и актима Скупштине и Покрајинске владе; даје смернице у припреми акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Кадровском плану; даје мишљење у поступку оцењивања  службеника на положају друге групе; предузима активности у вези са спровођењем дисциплинског поступка у Секретаријату; координира припрему извештаја о раду и предлога програма рада Секретаријата за Покрајинску владу и обавља друге послове у обиму и врсти за које га овласти Покрајински секретар.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи
Прати остваривање надлежности из области за коју је задужен, обезбеђује координацију рада између запослених у Сектору, усклађује акте са позитивним прописима; организује и координира обављање послова у Сектору, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова у Сектору; обавља најсложеније правне и  студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара; остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединице локалне самоуправе; одговоран је за примену аката у раду Секретаријата, извршење финансијског плана Секретаријата, спровођење јавних набавки, извршење свих плаћања и уговорних обавеза Секретаријата; припрема аката за субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти; припрема акт  у поступку оцењивања запослених у Сектору; предузима активности у вези са спровођењем дисциплинског поступка у Секретаријату;израђује предлог Кадровског плана и предлог акта о организацији и систематизацији радних места Секретаријата;     координира припрему извештаја о раду и предлоге програма рада Секретаријата за Покрајинску владу;  координира поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и послове у односима Секретаријата са јавношћу; руководи и координира активностима реформе покрајинске управе и покрајинских стратешких докумената који се спроводе у Секретаријату, учествује у састанцима и протоколарним обавезама Секретара у вези послова Сектора, учествује у припреми информација и извештаја за радна тела Покрајинске владе и Скупштине, прати законе, прописе и друге акте и иницира предлоге за њихову измену, обавља и друге послове по налогу  Покрајинског секретара.

СЕКТОР ЗА  ПРИВРЕДУ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи

Прати остваривање надлежности из области за коју је задужен, обезбеђује координацију рада између запослених, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова, распоређује послове на запослене у Сектору, учествује у раду радних тела Супштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара, обавља најсложеније послове из области индустрије, телекомуникација, предузетништва и занатства; креира пројектне идеје везане за развој и решавање проблема у наведеним областима; израђује програм рада и извештај о раду; координира послове везане за развој занатства и предузетништва на територији Покрајине; припрема анализе, извештаје, информације и стручна мишљења из области индустрије, пружања информативних, консултантских и других услуга у областима увођења система квалитета, стандардизације и сертификације индустријских производа; учествује у сачињавању израде  текстова  конкурса у области привреде, предузетништва, занатства, телекомуникација; прати примену прописа из области инспекцијског надзора и остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе и обавља друге послове по налогу Покрајинског секретара.

 

СЕКТОР ЗА РАД И  ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи

Организује и координира обављање послова у Сектору, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова у Сектору, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора, распоређује послове на запослене у Сектору; припрема анализе, извештаје, информације и стручна мишљења из области рада и запошљавања;  учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара; учествује у изради предлога плана јавних набавки  и спровођењу плана  јавних набавки, по потреби   за Одељење остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединице локалне самоуправе и другим органима и организацијама; прати институцијални социјални дијалог и важећи законски оквир, прати деловање социјалног партнерства (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); са Покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованим субјектима предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера, за равноправно учешће у социјалном дијалогу, прати утицај тржишта рада и политике запошљавања на функционисање социјалног дијалога у Покрајини, афирмише предности развијеног социјалног дијалога и обавља друге послове по налогу  Покрајинског секретара.

 

СЕКТОР ЗА  ТУРИЗАМ И РЕГИОНАЛНО-ПРИВРЕДНУ САРАДЊУ

ПОМОЋНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
Службеник на положају у другој групи

Организује и координира обављање послова у Сектору, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора, стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова, распоређује послове на запослене у Сектору, учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе по овлашћењу Секретара, обавља најсложеније послове из области туризма, угоститељства, бања и лечилишта, сајмова, регионалне привредне сарадње и привредних манифестација; учествује у изради предлога плана јавних набавки  и спровођењу плана  јавних набавки, по потреби за Сектор; израђује програм рада и извештај о раду; стара се о организацији сајамских и привредних манифестација и промоција за наступе Секретаријата; учествује у изради предлога аката за  субвенционисање правних лица  и туристичких организација за наступе на сајмовима; сарађује са туристичким организацијама, привредним друштвима, сајамским центрима и другим организацијама, остварује сарадњу са републичким и покрајинским органима и органима јединица локалне самоуправе; обавља друге послове по налогу Покрајинског  секретара.

September 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates