6. децембар 2016. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2016. годину

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину (''Службени лист АПВ'', број 54/2015 и 54/2016-ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број број 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), а сходно члану 4. Правилника о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва у 2016. години број: 144-401-4737/2016-02 од 16 новембра 2016. године, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТАИЗ ОБЛАСТИЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Број: 144-401-4737-01/2016-02

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, (у даљем тексту Секретаријат) додељује бесповратна средства у укупном износу од 24.861.894,76 динара, обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину у оквиру Програма 0703 – Телекомуникације и информационо друштво , Прогрaмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва, 4632 –  Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима.

Циљ конкурса је подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва ради повећања броја запослених и подизања конкурентности привреде АП Војводине.

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА

1.       Хотспот локација у општинама и градовима у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету

Средства су  опредељена са циљем да  омогуће грађанима коришћење једне или више хотспотлокација за јавни бесплатан приступ интернету. Локална самоуправа  је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејниили главни пројекат, као и да обезбеди све неопходне услове и сагласности за успостављање хотспот локација. Бесповратна средства се могу користити искључиво за успостављање хотспот локација. Локална самоуправа је дужна да  успостављене  локације одржава у функционалном стању. Хотпост локација у смислу овог конкурса је:главни трг, шеталиште, парк, отворени простор аутобуске и железничке станице, јавни простор испред општинске управе, здравствене установе, јавна плажа, јавна туристичка локација, јавна места од истoријског и културног значаја и друге значајне локације.

2.       Система видео надзора на раскрсницама ради побољшања безбедности саобраћаја и грађана – градска видеонадзорна мрежа

Средства су намењена за успостављање система видео надзора на раскрсницама са надзорним центром. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, обезбеди све неопходне услове и сагласности за успостављање градске видеонадзорне мреже, омогући успостављање надзорног центра, као ивезу са надлежном  полицијском управом. Локална самоуправа је дужна да успостављени систем видеонадзора одржава у функционалном стању.

3.       Система видео надзора у васпитно-образовним установама ради повећања безбедности ученика

Систем видеонадзора по овој тачки конкурса је могуће имплементирати у основне и средње школе, као и предшколске установе.Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, сагласност образовне установе за реализацију пројекта као и да омогући успостављање надзорног центра у образовној установи.

 

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Подносилац захтева може аплицирати по свим тачкама конкурса:

1)         За успостављање хотспот локација тражена средства не могу бити већа од 100.000,00 динара по хотспот локацији;

2)         За успостављање система видеонадзора тражена средства не могу бити већа од 1.500.000,00 динара;

3)         За успостављање система видео надзора у васпитно-образовним установама тражена средства не могу бити већа од 300.000,00 динара по васпитно-образовној установи.

Локалне самоуправе могу конкурисати са највише 5 хотспот локација, 1 локацијом за видео надзор на раскрсницама и 2 локације за видео надзор у васпитно-образовним установама. Поменути износи су са ПДВ-ом.

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине.

Рок за подношење пријава је 16. децембар 2016. године.

Локалне самоуправе су дужне да сву опрему добијену овим конкурсом одржавају у функционалном стању.

У циљу побољшања функционалности хотспот локација и система видеонадзора Секретаријат ће на својој страници (www.spriv.vojvodina.gov.rs) објавити техничке препоруке.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ

На конкурс се обавезно подноси следећа документација:

1)         Попуњена, потписана и печатом оверена пријава за учешће на Јавном конкурсу (образац 01);

2)         Идејни или главни пројекат;

3)         Одлука градског/општинског већа о реализацији и износу суфинансирања пројекта;

4)         Попуњена, потписана и печатом оверена изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац 02).

5)      Уверење Пореске управе да су измирени доспели порези и доприноси и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирене обавезе по основу изворних локалних прихода, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;

Средство финансијског обезбеђења којим подносилац пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац пријаве коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, достави средство финансијског обезбеђења у складу са Законом).

 

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за привреду и туризам на предлог комисије.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Секретаријат ће, након доношења Одлуке, контактирати само учеснике конкурса којима су средства одобрена.

Учесник конкурса којем су додељена средства закључиће уговор.

Пријаве на јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који су саставни део Јавног конкурса а могу се преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом достављају се у затвореној коверти на следећу адресу:Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“ и „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА“ поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати.

Информације у вези са  Конкурсом  могу  се добити радним даном позивом на број 021/487- 4307.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ О-1

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ О-2

ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ

ПРАВИЛНИК

July 2022
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates