1. фебруар 2016. - ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у оквиру програма 1001-Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмске активности 1011 – Заштита од насиља у породици и партнерским односима, економска класификација 4541 – Текуће  субвенције приватним  предузећима, извор финансирања 01  00 –  Приходи из буџета,  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

 

задоделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена

које су у ситуацији партнерског и породичног насиљана територији ап војводине

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Конкурс представља допринос оснаживању жена које су претрпеле или су у ситуацији партнерског и породичног насиља и саставни је део индвидуалног плана интегрисаних услуга за заустављање насиља над женама у партнерским и породичним односима центара за социјални рад на територији АП Војводине, кроз запошљавање (у даљем тексту: Кориснице мере).

Укупна средства за подстицање запошљавања 9.500.000,00(словима:деветмилионапетстохиљададинара).

Овим програмом планирана је бруто зараде Кориснице у трајању од 12 месеци у две рате.

Прва рата за шест зарада Кориснице уплаћује се на рачун Послодавца након потписивања Уговора, а друга након правдања средстава прве рате.  

Субвенције за ново запошљавање намењене су послодавцима, који у радни однос прима лице које је циљна група овог конкурса и које су пријављене као незапослено лице код Националне службе за запошљавање.

Подносилац захтева - Послодавац, у смислу овог Конкурса, је предузетник или привредно друштво  (у даљем тексту: Послодавац).

Послодавац може поднети захтев Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), за пријем у радни однос једне или више жена које су циљна група овог Конкурса.

Средства се одобравају Послодавцу који заснује радни однос на одређено време у трајању од 12 месециса женом која је претрпела или је у ситуацији насиља и где је запошљавање саставни део плана услуга и мера у оквиру поступка за заустављање насиља који води Центар за социјални рад са седиштем на територији АП Војводине (у даљем тексту: Центар за социјални рад). Секретаријат ће узимати у обзир и мишљења других, законом предвиђених, пружалаца услуга.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Субвенција за ново запошљавање може се одобрити Послодавцу који испуњава следеће услове:

 

1.    да има седиште на територији  АП Војводине;

 

2.    да је економски способан;

3.    да није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;

4.    да уредно измирује обавезе по основу обавезног социјалног осигурања за запослене, као и обавезе по основу јавних прихода;

5.    да на основу предлога и процене Секретаријатаи Центра за социјални рад, који је саставни део овог Конкурса, изврши селекцију кандидаткиња за наведено радно/а место/а.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Подношење захтева врши се у Покрајинском секретaријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком "КОНКУРС ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ НАСИЉА“.

Подносилац захтева - Послодавац, по овом Конкурсу доставља следећу документацију:

 

·         Попуњен конкурсни образац захтева или пријаве за финансирање, који садржи опште податке о послодавцу и опис захтева радног места. Образац се може преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.sr и у Секретаријату;

 

·         Документ о регистрацији (Извод из Агенције за привредне регистре или решење о регистрацији за Послодавце који нису регистровани код Агенције за привредне регистре);

 

·         Извештај о солвентности Послодавца од банака које за њега обављају послове платног промета, за последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев;

 

·         Доказ о редовној исплати зарада свих запосленихи уплати доприноса за обавезно социјално осигурање, за последња три месеца, који претходе месецу у коме је поднет захтев.

 

·         Доказ о редовној исплати јавних прихода.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је дужан да:

 

По доношењу Одлуке Секретаријата, присуствује информативном разговору о насиљу над женама у породици и партнерским односима, који организује Секретаријат;

 

По доношењу Одлуке Секретаријата,закључи уговор о раду са изабраном Корисницом мера на одређено времеу трајању од 12 месеци;

 

Редовно врши исплату зараде и редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање и истеком сваког месеца достави доказ о месечној уплати доприноса за лице/а из уговора;

 

Омогући Секретаријату и Центру за социјални рад периодични мониторинг над спровођењем активности финансираних по основу овог Конкурса.

 

Обезбеди Корисници мере остваривање и заштиту права на приватност сходно закону и не износи податке о томе да је Корисница мера претрпела насиље и да је због тога запослена.

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након селекције  пријављених послодаваца и Корисница мера, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, на предлог комисије, донеће одлуку о избору.

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

На основу донете одлуке,Секретаријат, Послодавац и Корисница мере закључиће уговор.

Послодавац је дужан да закључи  уговор о раду са Корисницом мера и исти уговор достави Секретаријату приликом потписивања уговораиз става 1. овог одељка.

Приликом закључења уговора, Корисница мере је у обавези да Секретаријату достави потврду надлежног Центра за социјални рад да је насиље у породици и партнерским односима пријављено и да је запошљавање процењено као адекватна мера у оквиру индвидуалног плана интегрисаних услуга, који је израђен у сарадњи са другим пружаоцима услуга, а који укључује подршку у остваривању других права и потреба.

Уколико Послодавац или Корисница мера прекину  уговор о раду пре истека периода на који је закључен, Послодавац је  у обавези да примљена средства од  стране Секретаријата, врати, што ће бити прецизирано  уговором описаним у ставу 1. овог одељка.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Приликом потписивања уговора потребно је доставити:

 

·         Доказ о запошљавању лица по овом Конкурсу (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);

 

·     две бланко соло менице, са меничним овлашћењем,  регистроване у својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања  обавеза према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, по основу Уговора;

 

·         Отворен наменски рачун (за послодавце који су организовани као привредно друштво).

 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30. 10. 2016. године.

За додатне информације у вези са Конкурсом можете се обратити Ивани Симић на телефон 021/487 43 04 или е-мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

May 2020
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates