1. фебруар 2016. - ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава ромским непрофитним организацијама/удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за2016. годину ("Службени лист АПВ", број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

 Број:133-401-209/2016-04

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства непрофитним организацијама/удружењима грађанима у износу од 4.000.000,00 динара(словима:четиримилионадинара)обезбеђеним Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 1010 – Подршка социјалној инклузији Рома на територији АП Војводине, економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, ради реализације пројеката из области унапређења положаја Рома и Ромкиња.

 

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:

-  Подршка активностима којима се афирмише имплементација и примена Стратегије заунапређивање положаја Рома на територији АП Војводине, са циљем интеграције Рома иРомкиња у друштвене токове.

- Подршка програмима који су од интереса за реализацију приоритетних области Декаде Рома као што су образовање, запошљавање, становање и здравље Рома.

 

- Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непрофитних организација/удружења грађана за укључивање у процесе доношења одлука, планирање и спровођење стратешких планова, пре свега на локалном нивоу.

 

-  Промоција и интегрисање принципа родне равноправности у ромској, али и у већинској заједници,посебно јавним акцијама и кампањама које имају за циљ подизање свести јавности;

 

-  Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег проналажења посла, стицање нових знања и вештина, промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња;

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

1.    Право учешћа на Конкурсу имају ромске непрофитне организације/ удружења грађана са територије АП Војводине које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.

 

2.    Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од  250хиљада динара (двестотинепедесетхиљададинара).

 

3.    Непрофитне организације/удружења грађана са територије АП Војводине, која нису испунила раније уговорену обавезу а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, изузети су од права на доделу средстава.

 

4.    Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима, који се могу преузети  са сајта  www.spriv.vojvodina.gov.rs,и са припадајућом документацијом, достављајуу затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: ''Не отварати - пријава на Конкурс за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:решење о регистрацији подносиоца пријаве, фотокопију решења о ПИБ-у, попуњен конкурсни образац уз опис пројектаи активности којима ће се унапредитиположај Рома и Ромкиња са планом утрошка средстава-буџетом пројекта.

 

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

 

5.    Одлука о додели средстава по истеку Конкурса  објавиће се на сајтуСекретаријата,након чега се подносилац пројекта позива да потпише уговор и  преда Секретаријату  бланко соло меницу, са меничним овлашћењем,  регистровану у својој пословној банци, на име гаранције уредног извршавања  обавеза. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од дана обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Конкурс је отворен од01.02. до 15.02.2016. године.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату  на телефон  021/487 4277, 021/487 4255.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

 

 

 

 

March 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates