12. април 2016. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима са територије АП Војводине, за организацију међународне туристичке манифестације од националног значаја

Категорија: Javni pozivi cirilica
Погодака: 13324

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) , 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,    р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА   СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ,   ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Број: 133-401-2082/2016-03


Покрајински  секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова обезбедио је средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, програмска активност 1001 - Развој туристичког потенцијала АП Војводиене, економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним организацијама у износу од 10.000.000,00 динара, извор 01 00 – Приходи из буџета


НАМЕНА КОНКУРСА:

Организација међународне туристичко  манифестације од националног значаја.   
Висина тражених средстава не може бити већа од 10.000.000,00 динара (словима: десет милиона динара).

ЦИЉ КОНКУРСА:

Унапређење туристичког потенцијала путем организовања манифестације   која доприноси међународној промоцији  АП Војводине и  Републике Србије.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1.    Право учешћа на Конкурсу имају Удружења  са територије АП Војводине.

2.    Подносилац може аплицирати само са једним пројектом.

3.    За манифестацију која ће се финансирати неопходно је да:
•    је манифестација од националног значаја;
•    се одржава  на територији   АП Војводине;
•    је међународног карактера;
•    се одржава најмање  15 година узастопно;
•    окупља више од 150.000 посетилаца из земље и иностранства, на годишњем нивоу.


ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:

1.    Попуњен конкурсни образац;

2.    Копија решења о регистрацији;

3.    Копија решења о ПИБ-у;

4.    Копија ОП обрасца;

5.    Средства гаранције уредног извршавања обавеза: две истоветне бланко соло менице регистроване од стране пословне банке (прилаже се приликом потписивања уговора);

6.    Изјава којом се потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да се манифестација одржава, узастопно и непрекидно, најмање  15 година, те да окупља најмање 150.000 посетилаца, на годишњем нивоу.


Пријаве за Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се може преузети са сајта www.сприв.војводина.гов.рс, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Не отварати-Конкурс манифестације – туризам“, поштом или преко писарнице покрајинских органа.

Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 18. априла 2016. године

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Предност приликом додељивања средстава имаће манифестације које су носиоци знака „Најбоље из Војводине“.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на бројеве 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ