11. фебруар 2016. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката из области здравственог туризма у циљу унапређења туристичке понуде

Категорија: Javni pozivi cirilica
Погодака: 15276

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,    р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ A
ПВОЈВОДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
број:
133-401-518/2016-03

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова , додељује бесповратна средства обезбеђенa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину,Програм 1507, Програмска активност 1001 - развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 – туризам, 463 – трансфери осталим нивоима власти и 4632- капитални трансфери осталим новоима власти у износу од 15.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.


НАМЕНА КОНКУРСА:

 

                Средства су намењена за реализацију пројеката којима се финансира унапређење здравственог туризма применом термоминералне воде и пелоида у циљу унапређења здравствених туристичких тематских целина.

                Висина тражених средстава не може бити већа од 5.000.000,00 динара (словима: петмилионадинара).

 

 ЦИЉ КОНКУРСА:

 

·         Унапређење конкурентности војвођанске туристичке понуде на домаћем и иностраном тржишту кроз јачање капацитета здравственог  туризма у АП Војводини.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

1.       Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије АПВојводине.

2.       Подносилац може аплицирати само са једним пројектом.

 

Предност при одлучивању о додели средстава имају локалне самоуправе:

1.       које у одређеној фази имају  започете активности на пројектима из здравственог туризма применом термоминералне воде и пелоида ,

2.       које приликом реализације развојних пројеката сарађују са акредитованим развојним агенцијама

3.       које на својојтериторији имају Центре за рехабилитацију – бање.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:

 

1.       Попуњен конкурсни образац;

2.       Одлука органа локалне самоуправе  о реализацији и суфинансирању пројекта;

3.       Идејни пројекат;

4.       Опис пројекта уз фото документацију.

 

Пријавеза Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
мо
же преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Не отварати-КонкурсОПШТИНЕ-ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ“, поштом или преко писарнице покрајинских органа.

 

Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 26. фебруара2016. године. 

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

 

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.


Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на бројеве
021/487 4669, 456 790, 487 4580.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ