11. фебруар 2016. - Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за реализацију пројеката из области здравственог туризма у циљу унапређења туристичке понуде

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2015), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,    р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ A
ПВОЈВОДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
број:
133-401-518/2016-03

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова , додељује бесповратна средства обезбеђенa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину,Програм 1507, Програмска активност 1001 - развој туристичког потенцијала АП Војводине, функционална класификација 473 – туризам, 463 – трансфери осталим нивоима власти и 4632- капитални трансфери осталим новоима власти у износу од 15.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.


НАМЕНА КОНКУРСА:

 

                Средства су намењена за реализацију пројеката којима се финансира унапређење здравственог туризма применом термоминералне воде и пелоида у циљу унапређења здравствених туристичких тематских целина.

                Висина тражених средстава не може бити већа од 5.000.000,00 динара (словима: петмилионадинара).

 

 ЦИЉ КОНКУРСА:

 

·         Унапређење конкурентности војвођанске туристичке понуде на домаћем и иностраном тржишту кроз јачање капацитета здравственог  туризма у АП Војводини.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

1.       Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије АПВојводине.

2.       Подносилац може аплицирати само са једним пројектом.

 

Предност при одлучивању о додели средстава имају локалне самоуправе:

1.       које у одређеној фази имају  започете активности на пројектима из здравственог туризма применом термоминералне воде и пелоида ,

2.       које приликом реализације развојних пројеката сарађују са акредитованим развојним агенцијама

3.       које на својојтериторији имају Центре за рехабилитацију – бање.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:

 

1.       Попуњен конкурсни образац;

2.       Одлука органа локалне самоуправе  о реализацији и суфинансирању пројекта;

3.       Идејни пројекат;

4.       Опис пројекта уз фото документацију.

 

Пријавеза Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
мо
же преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Не отварати-КонкурсОПШТИНЕ-ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ“, поштом или преко писарнице покрајинских органа.

 

Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 26. фебруара2016. године. 

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

 

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.


Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на бројеве
021/487 4669, 456 790, 487 4580.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

May 2021
пон уто сре чет пет суб нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Copyright © 2021 Покрајински секретаријат за привреду и туризам. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates